Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Στο 10,3% η ανεργία στο τέταρτο τρίμηνο του 2009.


Στο 10,3% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το δ' τρίμηνο του 2009 έναντι 7,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το δ' τρίμηνο πέρυσι οι άνεργοι ανήλθαν σε 514.401 άτομα και αυξήθηκαν κατά 121.733 άτομα σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων το δ' τρίμηνο του 2009 εκτιμάται στα 4.476.806 άτομα.

Από τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι σχεδόν διπλάσιο απ' εκείνο των ανδρών (14% έναντι 7,7%) ηλικιακά το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών (20,4%) ενώ για τις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 26,2%.

Ως προς το επίπεδο της εκπαίδευσης το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (14,4%) στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (12,1%) και σε όσους έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (11,7%)....Σε επίπεδο περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο νότιο Αιγαίο με 13,2%, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 12,2% και στη δυτική Μακεδονία με 12%.

Στον αντίποδα το μικρότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στο βόρειο Αιγαίο με 5,3% και στη δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο με 8,7%.

Το ποσοστό των "νέων ανέργων", δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 25,8% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και πάνω ανεξάρτητα αν είναι νέοι ή παλαιοί άνεργοι) αποτελούν το 43,3% του συνόλου.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι ανώτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων και ανέρχεται στο 11,7%.

Από το σύνολο των ανέργων, το 87% αναζητά εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση, ενώ το ποσοστό μερικής απασχόλησης παραμένει χαμηλό και ανέρχεται στο 6,2% των απασχολουμένων.

Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 64,1% εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην οποία ανέρχεται σε 80%.

Το δ' τρίμηνο 2009 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008 παρατηρήθηκε αύξηση των απασχολουμένων στο πρωτογενή τομέα της οικονομίας κατά 6,6%, ενώ αντίθετα μείωση παρουσιάζεται στον δευτερογενή τομέα (6,8%) και στον τριτογενή τομέα (1,4%).

Aναλυτικά το Δελτίο Τύπου της ΕΣΥΕ:

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2009. Η έρευνα αυτή είναι εναρμονισμένη με τον Κανονισμό 577/98 του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και ο σχεδιασμός της βασίστηκε στα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού έτους 2001. Η έρευνα χρησιμοποιεί τη δισταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα) και δευτερογενή το νοικοκυριό. Οι επιφάνειες που ερευνήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2009 ανέρχονται συνολικά σε 2.640 και τα νοικοκυριά σε 31.152 (ποσοστό 0,70% επί του συνόλου των νοικοκυριών).
Τα χαρακτηριστικά της έρευνας (αριθμός απασχολουμένων, ανέργων κλπ.) εκτιμήθηκαν με την εφαρμογή κατάλληλου αμερόληπτου εκτιμητή, ο υπολογισμός του οποίου βασίστηκε: α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγματος, β) στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανομή του πληθυσμού κάθε Περιφέρειας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Η κατανομή του πληθυσμού κάθε Περιφέρειας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών προέκυψε με προβολή που βασίστηκε στη διαχρονική τάση που παρουσιάζει ο πληθυσμός της Χώρας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, καθώς και στον αριθμό των γεννήσεων, θανάτων και τη μεταναστευτική κίνηση.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2009 το ποσοστό ανεργίας (δηλαδή η αναλογία % των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, που είναι το άθροισμα απασχολουμένων και ανέργων) ανήλθε σε 10,3%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 ανερχόταν στο 7,9% (πίνακας 1).

Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 53,8% για το Δ΄ τρίμηνο του 2009.

Ι. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (14,0%) είναι σχεδόν διπλάσιο από των ανδρών (7,7%).

Από την κατά ομάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, ήτοι 20,4%. Για νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 26,2%

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (14,4%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (12,1%) και σε όσους έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (11,7%). Το χαμηλότερο ποσοστό (6,7%) παρατηρείται στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (7,6%) (πίνακας 3) .

Από το σύνολο των ανέργων (514.401), το 87,0% αναζητά εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 49,3% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 40,9% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.
Ένα σημαντικό ποσοστό ανέργων (9,9%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:
α) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (22,2%),
β) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (19,2%),
γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (18,7%).
Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 25,8% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 43,3%.
Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι ανώτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (11,7% έναντι 10,2%). Επίσης, το 73,6% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 52,2%.
Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 13,2% και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 12,2%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο με 5,3% και στη Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο με 8,7% (Πίνακας 4).

ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο αριθμός των απασχολουμένων, το Δ΄ τρίμηνο του 2009, εκτιμάται στα 4.476.806 άτομα.
Κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2009 βρήκαν απασχόληση 92.614 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 66.873 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 129.302 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 76.373 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά. Επιπλέον, 92.896 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων, ανά τομέα της οικονομίας, παρατηρούμε ότι στον πρωτογενή τομέα έχουμε αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο (6,6%). Αντίθετα, μείωση παρουσιάζεται στη δευτερογενή (6.8%) και στον τριτογενή τομέα (1,4%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης παραμένει χαμηλό και ανέρχεται στο 6,2% των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων το 48,5% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, ενώ το 8,1% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες.

Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 64,1%, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του συνόλου των απασχολουμένων.

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί, δίνεται ο αριθμός των απασχολουμένων κατά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2009, το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2009 και το Δ΄ τρίμηνο του 2008, ενώ στον πίνακα 6 περιλαμβάνονται τα ποσοστά των απασχολουμένων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, στις 13 περιφέρειες της χώρας. Τέλος, στον πίνακα 7 δίνεται ο αριθμός των απασχολούμενων ηλικίας 15 ετών και άνω, και το ποσοστό των γυναικών, των μισθωτών, των εργαζόμενων με μερική απασχόληση και των εργαζόμενων με προσωρινή απασχόληση, κατά επάγγελμα, για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2009. ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails