Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

"Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Βιώσιμο Σχολείο"

Το Διδασκαλείο Π.Τ.Δ.Ε. - Α.Π.Θ. «Δημήτρης Γληνός»
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. - Α.Π.Θ.
Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Π.Τ.Δ.Ε. - Α.Π.Θ.
και
Ο Σύλλογος Μετεκπαιδευομένων Εκπαιδευτικών
Διδασκαλείου Π.Τ.Δ.Ε. - Α.Π.Θ. «Δημήτρης Γληνός»
σας προσκαλούν στη διάλεξη
του Dr Anthony Shallcross,
Kαθηγητή Ινστιτούτου Εκπαίδευσης
του Manchester Metropolitan University
με θέμα
Εκπαίδευση
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
και Βιώσιμο Σχολείο
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009
Αίθουσα «Λόγου και Τέχνης» (10ος όροφος)
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.
10.30 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Θα υπάρχει μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα
και θα επακολουθήσει συζήτηση...
Ο Dr Anthony G. Shallcross είναι υπεύθυνος για το Διεθνές
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και ερευνητής στο Ινστιτούτο Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Manchester Metropolitan.
Έχει πολύχρονη διδακτική πείρα σε σχολεία πλέον των είκο-
σι ετών και έχει θητεύσει σε ανώτερες διοικητικές και ακα-
δημαϊκές θέσεις. Στα σημερινά του καθήκοντα περιλαμβά-
νεται η εκπαίδευση μελλοντικών δασκάλων και καθηγητών,
η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
και η ευθύνη για τα σεμινάρια συνεχούς επιμόρφωσης που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος COMENIUS. H έρευνά του συμπεριλαμβάνει χρημα-
τοδοτούμενα προγράμματα για τη Φυσική Κληρονομιά της
Σκωτίας και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWW).
Διευθύνει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την «Εκπαίδευση
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Δημοτικό Σχο-
λείο» που προωθεί την ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων
στο σχολείο. Έχει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε
περιοδικά και συμμετοχή σε πολλά βιβλία στο πεδίο της
εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι συντονιστής
προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Τμήμα Διε-
θνούς Ανάπτυξης της Ανώτερης Εκπαίδευσης για την Προώ-
θηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από Ολιστικές Σχολικές
Προσεγγίσεις που υλοποιείται σε συνεργασία με τo Rhodes
University και το University of South Africa. Είναι μέλος της
ομάδας εκπαιδευτών της UNESCO για την εκπαίδευση εκ-
παιδευτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και σύμβουλος της
UNESCO για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails